Charakterystyka organizacji

Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów jako dobrowolny związek pracodawców jest samorządną, społeczno-zawodową i gospodarczą organizacją, zrzeszającą na zasadach dobrowolności rzemieślników i inne osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą oraz osoby prawne.

Cech jest terenową strukturą Związku Rzemiosła Polskiego i członkiem  Beskidzkiej Izby Rzemiosła i Przedsiębiorczości w Bielsku-Białej. 

Cech posiada osobowość prawną i jest zarejestrowany w KRS pod numerem 0000721844.

Działa na podstawie ustawy o rzemiośle, ustawy o działalności gospodarczej, ustawy o organizacjach pracodawców oraz statutu.

Siedzibą Cechu jest Bielsko-Biała.  

 

Organy statutowe

Organami statutowymi Cechu są: Walne Zgromadzenia, Zarząd, Komisja Rewizyjna, Sąd Cechowy.

Walne Zgromadzenie Członków jest najwyższym organem Cechu, powołanym do podejmowania uchwał w sprawach należących do zakresu jego działania ustalonego statutem.

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przynajmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po zakończeniu roku obrachunkowego.

 

ZARZĄD

AGATA POPKO              PREZES ZARZĄDU    STARSZY CECHU

ZBIGNIEW POPKO        WICEPREZES ZARZĄDU PODSTARSZY CECHU

DAWID ŚLUSARCZYK   CZŁONEK ZARZĄDU

ANNA RATAJCZAK        CZŁONEK ZARZĄDU

 

Cech zrzesza bioenergoterapeutów z całego kraju, posiadających wiedzę i wieloletnie doświadczenie zawodowe.
Poprzez dbałość o wysoką jakość świadczonych usług i zadowolenie naszych klientów, wyznaczamy nową jakość w rzemiośle bioenergoterapeuty.
 
 
Serdecznie zapraszamy!