STATUT OGÓLNOPOLSKIEGO CECHU BIOENERGOTERAPEUTÓW

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§1

 1. Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów zwany dalej „Cechem” jest dobrowolną organizacją samorządu gospodarczego rzemiosła oraz organizacją pracodawców w rozumieniu ustaw z dnia 02 lipca 2004 roku o swobodzie działalności gospodarczej (t.j. Dz.U.2017.2168) oraz ustawy z dnia 23 maja 1991 roku o organizacjach pracodawców (t.j. Dz.U.2015.2029).
 2. Cech posiada osobowość prawną i działa na podstawie ustawy o rzemiośle z dnia 22 marca 1989 roku (t.j. Dz.U.2016.1285) – zwanej dalej „ustawą o rzemiośle”, ustaw wymienionych w ust. 1 oraz postanowień niniejszego Statutu.
 3. Cech nosi nazwę: Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów.
 4. Siedzibą Cechu jest miasto Tychy.
 5. Terenem działania Cechu oraz obszarem wykonywania zadań, o których mowa w ustawach wymienionych w ust. 1 i 2 jest terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 6. Cech używa pieczęci okrągłej z godłem rzemiosła, który stanowi orzeł w koronie z rozpostartymi skrzydłami trzymający w szponach wieniec z okrągłym znakiem oraz z napisem: Ogólnopolski Cech Bioenergoterapeutów w Tychach.
 7. Czas trwania Cechu jest nieoznaczony.

CELE I ZADANIA CECHU

 §2

Podstawowym celem i zadaniem Cechu jest w szczególności utrwalanie więzi środowiskowych, postaw zgodnych z zasadami etyki i godności rzemiosła bioenergoterapeuty, a także prowadzenie na rzecz członków Cechu działalności społeczno-organizacyjnej, kulturalnej, oświatowej i gospodarczej, a także reprezentowanie interesów członków wobec organów administracji i sądów.

 §3

Cele i zadania, o których mowa  w § 2 Cech realizuje w szczególności przez:

 1. Udzielanie swoim członkom porad i instruktażu, a także wszechstronnej informacji oraz pomocy organizacyjnej w sprawach związanych z wykonywaniem zawodu;
 2. Przedstawianie organom samorządu terytorialnego postulatów i wniosków dotyczących spraw członków Cechu, a także interweniowanie u tych organów w przypadkach naruszenia prawa lub uzasadnionego interesu społecznego;
 3. Organizowanie pomocy w zakresie dokształcania i podnoszenia kwalifikacji zawodowych członków Cechu i zatrudnionych przez nich pracowników;
 4. Organizowanie przygotowania zawodowego w rzemiośle bioenergoterapeuty;
 5. Udzielanie na zewnątrz szerokiej informacji o działalności członków Cechu, inicjowanie w tym kierunku spotkań i konferencji;
 6. Rozpatrywanie skarg na działalność członków Cechu;
 7. Pomoc szkoleniową dla członków Cechu w zakresie bhp, prawa pracy i wymogów sanitarno – epidemiologicznych i ochrony środowiska;
 8. Organizowanie działalności socjalnej, kulturalnej, oświatowej i rekreacyjnej dla członków Cechu i ich rodzin oraz pracowników;
 9. Promocję działalności gospodarczej i społeczno - zawodowej rzemiosła bioenergoterapeutów;
 10. Nadzór nad organizacją i przebiegiem procesu przygotowania zawodowego w rzemiośle bioenergoterapeuty;
 11. Wykonywanie innych zadań zgodnych z przepisami prawa.

 §4

Cech swoje cele statutowe realizować może poprzez prowadzenie przedsięwzięć organizacyjnych zgodnych z przepisami prawa.

 

PRAWA I OBOWIĄZKI CZŁONKÓW

§5

Członkami Cechu na zasadzie dobrowolności mogą być osoby:

 1. będące rzemieślnikami prowadzącymi działalność gospodarczą na warunkach określonych w ustawie o rzemiośle, o której mowa w § 1 ust. 2;
 2. spełniające wymagania w zakresie kwalifikacji zawodowych w rzemiośle bioenergoterapeuty oraz działające za pomocą metody pól energetyczno-duchowych.

 

Nabycie członkostwa

§6

 1. Warunkiem nabycia członkostwa  w Cechu jest:

- złożenie deklaracji członkowskiej. Deklaracja pod rygorem nieważności powinna mieć formę pisemną, zostać podpisana przez zainteresowanego, zawierać jego imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz oświadczenie o gotowości do uiszczania należnych Cechowi składek członkowskich;

- zapłata wpisowego oraz

- spełnienie wymagań określonych w § 5 statutu.

 1. Organem uprawnionym do przyjmowania deklaracji i przyjęcia w poczet członków jest Zarząd Cechu.
 2. Uchwała w sprawie przyjęcia członka powinna zostać podjęta najpóźniej w ciągu miesiąca od dnia złożenia przez zainteresowanego deklaracji członkowskiej.

 §7

 1. O decyzji w przedmiocie odmowy przyjęcia w poczet członków Cechu zawiadamia się zainteresowanego w ciągu dwóch tygodni od daty jej podjęcia. Zawiadomienie musi być pisemne i zawierać uzasadnienie oraz pouczenie o prawie do odwołania.
 2. Odwołanie od decyzji odmownej służy zainteresowanemu w ciągu 14 dni od daty doręczenia. Odwołanie złożyć należy do Walnego Zgromadzenia, które winno je rozpatrzyć na najbliższym zebraniu, lecz nie później niż w ciągu roku od daty jego złożenia. Decyzja Walnego Zgromadzenia jest ostateczna.

 

Prawa członka Cechu

§8

 1. Członkowie Cechu mają prawo do:
 2. Korzystania z pomocy i świadczeń w zakresie określonym w Statucie,
 3. Wybierania i wybieralności do organów Cechu,
 4. Zgłaszania wniosków usprawniających pracę Cechu,
 5. Wnoszenia odwołań od uchwał i decyzji Zarządu Cechu dotyczących praw członkowskich do

    Walnego Zgromadzenia w trybie przepisanym statutem,

 1. Obecności podczas rozpatrywania spraw przez nich wniesionych lub ich dotyczących,
 2. Wglądu do protokołów Walnych Zgromadzeń, sprawozdań rocznych Zarządu Cechu, protokołów pism pokontrolnych oraz sprawozdań z wykonania zaleceń,
 3. Uzyskiwania od Zarządu na zebraniach informacji o działalności Cechu, jego wynikach lub zamierzeniach.
 4. Nie ma prawa wybieralności członek Cechu, który: 
 5. Został pozbawiony praw publicznych prawomocnym orzeczeniem sądu powszechnego,
 6. Został pozbawiony prawa wybieralności prawomocnym orzeczeniem Sądu cechowego,
 7. Zalega z zapłatą składki cechowej powyżej 2 miesięcy, mimo pisemnego wezwania o jej

       uregulowanie w dodatkowym terminie (dopuszcza się powiadomienie w formie elektronicznej).

 

Obowiązki członka Cechu

§9

Członkowie Cechu są obowiązani:

 1. Przestrzegać prawa, zasad etyki i godności zawodowej oraz zasad współżycia społecznego,
 2. Stosować się do postanowień Statutu oraz decyzji i uchwał organów cechowych,
 3. Wpłacić wpisowe oraz regularnie opłacać składki cechowe w obowiązującej wysokości,
 4. Rzetelnie, terminowo i sumiennie wykonywać swoje powinności zawodowe, dbać o jakość usług oraz rozpatrywać rzeczowo zgłaszane w tym przedmiocie reklamacje.

 §10

Członek Cechu obowiązany jest zawiadomić Zarząd Cechu o zaprzestaniu prowadzenia przez niego działalności gospodarczej lub o przeniesieniu siedziby swego zakładu poza teren działalności Cechu w ciągu 30 dni od zaistnienia takiej okoliczności.

 

Ustanie członkostwa

§11

Członkostwo w Cechu ustaje na skutek:

 1. Wystąpienia,
 2. Wykreślenia,
 3. Wykluczenia.

 §12

Członek Cechu może z niego wystąpić za pisemnym wypowiedzeniem, którego termin wynosi trzy miesiące i liczony jest począwszy od końca miesiąca, w którym wypowiedzenie to zostało złożone. Termin ten może zostać skrócony w przypadku porozumienia się występującego członka z Zarządem Cechu.

 §13

 1. Wykreślenie członka następuje w przypadku:

- nieprzestrzegania postanowień Statutu lub uchwał organów Cechu;

- nieopłacania składek miesięcznych przez okres 6 miesięcy,

- ostatecznego orzeczenia Sądu cechowego,

- rażącego nieprzestrzegania zasad etyki zawodowej.

 1. Uchwałę o wykreśleniu członka podejmuje Zarząd Cechu. O uchwale Cech obowiązany jest zawiadomić zainteresowanego członka listem poleconym za potwierdzeniem odbioru w terminie 14 dni od daty uchwały wraz z podaniem uzasadnienia i pouczeniem o możliwości odwołania się od uchwały do Walnego Zgromadzenia, w trybie określonym w § 7 pkt 2.
 2. Uchwała o wykreśleniu zwrócona na skutek nie zgłoszenia przez członka zmiany jego adresu, uważa się za skutecznie doręczoną.
 3. Członek wykreślony ma prawo być obecny na Walnym Zgromadzeniu rozpatrującym jego odwołanie i je popierać oraz składać stosowne wyjaśnienia.
 4. O terminie Walnego Zgromadzenia, na którym ma być rozpatrywana sprawa odwołującego się członka, Cech obowiązany jest go zawiadomić listem poleconym na co najmniej 14 dni przed datą Zgromadzenia.

 

Składka cechowa

§14

 1. Wysokość składki cechowej ustala Walne Zgromadzenie uwzględniając potrzeby finansowania działalności organizacyjno – samorządowej Cechu, a także wydatki na działalność statutową Cechu oraz organizacji, których Cech jest członkiem.
 2. O wysokości składki cechowej i wpisowego Zarząd zawiadamia członków Cechu na piśmie lub drogą elektroniczną.

 

Honorowe członkostwo Cechu

§15

 1. Uchwałą Walnego Zgromadzenia można nadać godność:

- "Honorowego starszego " lub "Honorowego członka " Cechu osobom, za szczególne zasługi dla Cechu lub rozwoju rzemiosła;

- "Honorowego członka cechu " osobom, które przez ostatnie 10 lat były członkami cechu i z powodu przejścia na emeryturę lub rentę zaprzestały prowadzenia działalności rzemieślniczej.

 1. Osoby posiadające tytuły honorowe, o których mowa w pkt.1 mają prawo brać udział w Walnych Zgromadzeniach z głosem doradczym.

 §16

 1. Statut Cechu uchwalają Założyciele Cechu w drodze jednomyślnej uchwały.
 2. Zmiany Statutu Cechu dokonuje Walne Zgromadzenie zgodnie z postanowieniami § 26 pkt 4 Statutu.

 §17

Rok obrachunkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym.

 

STATUTOWE ORGANY CECHU

 • 18
 1. Organami Cechu są:
  1. WALNE ZGROMADZENIE,
  2. ZARZĄD,
  3. KOMISJA REWIZYJNA,
  4. SĄD CECHOWY.
 2. Członek Cechu może być wybrany tylko do jednego z organów wymienionych w pkt. 1 ust. 2-4.
 3. Kadencja organów wymienionych w pkt. 1 ust. 2-4 trwa pięć lat. W przypadku przekroczenia tego terminu, organy Cechu pełnią swoje dotychczasowe funkcje do czasu wyboru nowych organów przez Walne Zgromadzenie.
 4. Członek Cechu może pełnić funkcje w organach Cechu przez nieograniczoną ilość kadencji.
 5. Osoba pełniąca funkcje w organach Cechu ma obowiązek przestrzegać przepisów prawa, statutu, uchwał organów Cechu i winna postępować sumiennie i uczciwie, zgodnie z zasadami współżycia społecznego i interesem reprezentowanego środowiska.
 6. Wybory do organów Cechu dokonywane są w głosowaniu tajnym spośród nieograniczonej liczby kandydatów. Odwołanie członka następuje w tym samym trybie.
 7. Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu jest zawsze delegatem reprezentującym Cech na zjazdach, kongresach oraz w Izbie Rzemieślniczej.
 8. Przy obliczaniu większości głosów wymaganej dla podjęcia przez organy Cechu uchwały, uwzględnia się tylko głosy oddane „za” i „przeciw” uchwale.

 

 

Walne Zgromadzenie

 • 19

Walne Zgromadzenie jest najwyższym organem Cechu uprawnionym do podejmowania uchwał we wszystkich sprawach dotyczących działalności Cechu, niezastrzeżonych do kompetencji innych organów.

 

 • 20
 1. Do zakresu działania Walnego Zgromadzenia należy w szczególności:
 2. Uchwalenie zmian Statutu Cechu, wybór i odwoływanie członków Zarządu, Komisji rewizyjnej i Sądu cechowego,
 3. Podejmowanie uchwał o przystąpieniu Cechu do organizacji samorządowych lub wystąpienia z nich.
 4. Określanie wysokości składek cechowych oraz wpisowego,
 5. Uchwalanie planów finansowych Cechu,
 6. Podejmowanie uchwał w sprawie podziału nadwyżki budżetowej Cechu,
 7. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i zamknięć rachunkowych Cechu oraz udzielanie absolutorium Zarządowi,
 8. Podejmowanie uchwał w sprawie nabycia, zbycia, obciążenia nieruchomości,
 9. Podejmowanie uchwał w związku z oceną pokontrolną działalności Cechu,
 10. Upoważnianie Zarządu do zaciągnięcia pożyczek,
 11. Uchwalenie regulaminu obrad Walnego Zgromadzenia,
 12. Nadawanie godności Honorowego Starszego Cechu i Honorowego członka Cechu,
 13. Rozpatrywanie odwołań członków Cechu od uchwał Zarządu Cechu oraz orzeczeń Sądu cechowego.

 

 • 21

Odwołanie członka Zarządu, Komisji rewizyjnej lub Sądu cechowego przed upływem kadencji może nastąpić przez Walne Zgromadzenie na wniosek organów wymienionych w § 18 pkt. 1 ppkt. 2-4  lub 1/3 członków Cechu.

 

 • 22

Walne Zgromadzenie zwoływane jest przez Zarząd Cechu co najmniej raz w roku, najpóźniej w ciągu sześciu miesięcy po upływie roku obrachunkowego.

 

 • 23
 1. Zwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje na podstawie uchwały Zarządu Cechu Starszy cechu lub w jego zastępstwie Podstarszy Cechu, rozsyłając do wszystkich członków Cechu zawiadomienia w formie pisemnej za potwierdzeniem odbioru lub w formie elektronicznej, co najmniej na dwa tygodnie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
 2. W zawiadomieniu powinny być wskazane czas, miejsce i porządek obrad Walnego Zgromadzenia.

 

 • 24
 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie zwołuje Zarząd Cechu:
 2. z własnej inicjatywy,
 3. na wniosek Komisji rewizyjnej Cechu,
 4. na pisemny wniosek co najmniej 10 członków Cechu.
 5. Wniosek powinien zawierać określenie celu zgromadzenia. Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia winno nastąpić w sposób przewidziany w § 23 statutu, nie później niż w ciągu jednego miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.
 • 25
 1. Walne Zgromadzenie otwiera Starszy Cechu, Podstarszy lub najstarszy wiekiem członek Cechu. Walne zgromadzenie wybiera spośród członków Cechu przewodniczącego i sekretarza.
 2. Przewodniczący zgromadzenia ma prawo, po uprzednim trzykrotnym upomnieniu, wykluczyć ze Zgromadzenia osoby, które zakłócają przeprowadzenie Zgromadzenia i nie stosują się do zarządzeń porządkowych Przewodniczącego.

 

 • 26
 1. Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad, jeżeli liczba obecnych wynosi co najmniej 1/4 części członków Cechu.
 2. W razie nie dojścia do skutku walnego zgromadzenia z powodu braku wymaganej liczby obecnych członków, Zarząd zobowiązany jest w najbliższym terminie lub tego samego dnia, nie wcześniej niż po 1 godzinie a nie później niż w ciągu 14 dni, zwołać ponowne walne zgromadzenie, które jest ważne i zdolne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych.
 3. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, jeżeli Statut nie stanowi inaczej.
 4. Uchwały o zmianie statutu, uzupełnienia porządku obrad, wymagają dla swojej ważności, co najmniej 2/ 3 głosów obecnych uprawnionych do głosowania. Uchwałą o uzupełnieniu porządku obrad nie może być objęta sprawa zmiany statutu.

 

Zarząd

 • 27
 1. Zarząd reprezentuje Cech na zewnątrz oraz kieruje działalnością Cechu przez podejmowanie wszelkich decyzji i czynności nie zastrzeżonych do wyłącznej właściwości innych organów.
 2. Oświadczenia woli w imieniu Cechu składa Prezes Zarządu jako Starszy Cechu lub Podstarszy Cechu łącznie z członkiem Zarządu.
 3. Zarząd może udzielić jednemu z członków Zarządu lub innej osobie pełnomocnictwa do dokonywania czynności prawnych związanych z kierowaniem bieżącą działalnością Cechu, a także pełnomocnictwa do dokonywania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych.

 

 

 • 28
 1. Zarząd składa się ze Starszego Cechu, dwóch Podstarszych Cechu oraz dwóch członków.
 2. Członków pierwszego Zarządu wybierają Założyciele w drodze uchwały.
 3. Wybory odbywają się w głosowaniu tajnym. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50 %+1 oddanych głosów.
 4. Do Zarządu cechu mogą być wybierani jedynie członkowie Cechu. Prawo zgłaszania kandydatów do Zarządu przysługuje każdemu członkowi Cechu.

 

 • 29
 1. Posiedzenia Zarządu odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 2. Na wniosek Komisji rewizyjnej posiedzenie Zarządu powinno odbyć się w możliwie najkrótszym terminie, jednak nie później niż w ciągu 14 dni od dnia złożenia wniosku.

 

 • 30
 1. Posiedzenia Zarządu zwołuje Starszy lub Podstarszy Cechu.
 2. O czasie i miejscu posiedzenia Zarządu powiadomieni są wszyscy członkowie Zarządu na piśmie lub drogą elektroniczną.
 3. W posiedzeniu Zarządu mogą uczestniczyć także inne osoby, w tym członkowie Komisji rewizyjnej i Sądu cechowego z głosem doradczym.

 

 • 31
 1. Uchwały Zarządu mogą być podejmowane przy obecności co najmniej połowy statutowej liczby członków, w tym Starszego lub Podstarszego Cechu.
 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów, w przypadku równości głosów decyduje głos Starszego Cechu.

 

Komisja rewizyjna

 • 32
 1. Komisja rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności cechu.
 2. Komisja rewizyjna składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybranych przez Walne Zgromadzenie na okres kadencji.
 3. Pierwszą Komisję rewizyjną powołują Założyciele w drodze uchwały.
 4. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50 % +1 oddanych głosów .
 5. Komisja Rewizyjna jest zdolna do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu jawnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 • 33

Do zakresu działalności Komisji rewizyjnej należy:

 1. badanie, co najmniej raz na rok zgodności z prawem działalności finansowej i socjalnej cechu oraz przestrzeganie przez Zarząd Statutu oraz uchwał Walnego Zgromadzenia. Na wniosek 1/4 liczby członków Cechu lub Zarządu Cechu badanie powinno być przeprowadzone w każdym czasie,
 2. składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań z dokonanych czynności nie rzadziej niż raz w roku,
 3. przedkładanie Walnemu Zgromadzeniu wniosków o udzielenie absolutorium Zarządowi z wykonanej działalności,
 4. wydawanie Zarządowi zaleceń w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości.

 

Sąd cechowy

 • 34
 1. Sąd cechowy składa się z Przewodniczącego oraz dwóch członków wybieranych na okres kadencji przez Walne Zgromadzenie spośród członków Cechu w głosowaniu tajnym.
 2. Warunkiem wyboru jest uzyskanie co najmniej 50 % +1 oddanych głosów.
 3. Pierwszy skład Sądu cechowego powołują Założyciele w drodze uchwały.

 

 • 35

Członkowie cechu podlegają odpowiedzialności przed Sądem cechowym za naruszenie:

- statutowych obowiązków członka Cechu,

- zasad etyki zawodowej.

 

 • 36
 1. Sąd cechowy może orzekać następujące kary:
 2. upomnienie,
 3. naganę,
 4. pozbawienie prawa do korzystania z określonych świadczeń Cechu na okres roku,
 5. pozbawienie prawa wybieralności do organów samorządowych Cechu na okres do 3 lat wraz z wywieszeniem na tablicy ogłoszeń,
 6. wykluczenie z Cechu.
 7. Sąd cechowy jest zdolny do podejmowania uchwał w obecności wszystkich jego członków. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów w głosowaniu tajnym. W przypadku równości głosów decyduje głos Przewodniczącego.

 

 • 37
 1. Od orzeczenia Sądu Cechowego przysługuje prawo odwołania do Walnego Zgromadzenia Cechu.
 2. Orzeczenie Walnego Zgromadzenia jest ostateczne.

 

 • 38

Egzekwowanie prawomocnych orzeczeń sądu Cechowego należy do Zarządu Cechu.

 

ZASADY GOSPODARKI FINANSOWEJ

 • 39

Środki finansowe Cechu stanowią:

 1. składki cechowe,
 2. dobrowolne świadczenia członków,
 3. dochody z prowadzonej działalności statutowej,
 4. dochody z majątku Cechu,
 5. dotacje,
 6. inne wpływy.

 

 • 40
 1. Gospodarka finansowa Cechu prowadzona przez Zarząd jest w oparciu o plany finansowe, uchwalone przez Walne Zgromadzenie Cechu.
 2. Zasadą gospodarki finansowej Cechu jest samowystarczalność.
 3. Cech przeznacza wszystkie dochody ze swej działalności na realizację celów statutowych.
 4. Cech, będąc członkiem Izby Rzemieślniczej lub innego podmiotu gospodarczego, uczestniczy w kosztach tych organizacji na zasadach określonych w deklaracji akcesyjnej.

 

POSTĘPOWANIE ODWOLAWCZE

 • 41
 1. Od decyzji Zarządu Cechu, wydanych w sprawach wynikających ze stosunku członkostwa, członek może wnieść odwołanie do Walnego Zgromadzenia.
 2. Termin na wniesienie odwołania wynosi 14 dni i liczony jest od daty doręczenia zainteresowanemu członkowi decyzji wraz z uzasadnieniem i zawierającej nadto pouczenie o prawie do odwołania.
 3. Odwołanie rozpatruje Walne Zgromadzenie na najbliższym posiedzeniu.

 

LIKWIDACJA CECHU

 • 42
 1. Cech przechodzi w stan likwidacji na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia podjętej większością 3/4 oddanych głosów.
 2. Uchwała o likwidacji, o której mowa w pkt. 1, określa zasady i tryb postępowania likwidacyjnego, powołuje likwidatora, oraz określa cel, na który będzie przeznaczony majątek Cechu.

 

 

 

Niniejszy statut uchwalono w dniu 30 stycznia 2018 roku Uchwałą nr 2 na Zebraniu Założycieli Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów w Tychach.

 

 

Podpisy Członków Zarządu:

 

………………………………….                      ………………………………….

 

………………………………….                      ………………………………….

 

………………………………….