Informujemy, że Walne Zgromadzenie Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów odbędzie się

w dniu 5 września (sobota) 2020 roku o godzinie 10:00 poprzez platformę internetową clickmeetinig. 

Zaproszenia na zebranie zostały rozesłane drogą mailową  :-) 

Poniżej przedstawiamy porządek obrad walnego zgromadzenia:

  1. Przyjęcie porządku zebrania.
  2. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Wiceprezesa Zarząd.
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Cechu.
  6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019.
  7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2019.
  8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2019.
  9. Wolne wnioski.
  10. Zakończenie zebrania.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Zarząd Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów