Informujemy wszystkich naszych Członków, że Walne Zgromadzenie odbędzie się w niedzielę, w dniu 5 maja 2019 roku o godzinie 17:00.

Poniżej przedstawiamy porządek obrad walnego zgromadzenia:

  1. Przyjęcie porządku zebrania;
  2. Otwarcie zebrania. Wybór przewodniczącego zebrania i protokolanta;
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania Członków oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
  4. Przedstawienie i omówienie sprawozdania finansowego i merytorycznego przez Wiceprezesa Zarządu;
  5. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej Cechu;
  6. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego za rok 2018;
  7. Podjęcie uchwały o zatwierdzeniu sprawozdania merytorycznego za rok 2018;
  8. Podjęcie uchwały o udzieleniu absolutorium Zarządowi za rok 2018;
  9. Wolne wnioski;
  10. Zakończenie zebrania.
 
Serdecznie zapraszamy!
 
Zarząd Ogólnopolskiego Cechu Bioenergoterapeutów